E-PORADA – regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. Niniejszy regulamin określa zasady dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności określając zasady przyjęcia usługi, zasady dotyczące wynagrodzenia oraz wzajemnych zobowiązań stron.
  2. Warunkiem uzyskania porady jest przesłanie przez Usługodawcę e-mail za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Kancelarii z dokładnym i wyczerpującym przedstawieniem stanu faktycznego sprawy oraz pytaniami lub wskazaniem rodzaju pisma, jakie ma zostać opracowane.
  3. Usługobiorca potwierdza otrzymanie wiadomości nie później niż w terminie jednego dnia roboczego. W wyjątkowych sytuacjach obejmujących w szczególności zdarzenia losowe, czas w jakim Usługobiorca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie e-maila wygenerowanego przez formularz kontaktowy wynosi 3 dni robocze.
  4. Usługobiorca w terminie 2 dni roboczych od potwierdzenia otrzymania e-maila określonego w pkt. 2 dokonuje wyceny usługi, jak również określa termin wykonania usługi lub w razie braku dostatecznych informacji niezbędnych do dokonania wyceny wzywa Usługodawcę do przesłania dodatkowych informacji w niezbędnym zakresie.
  5. W wypadku gdy przesłane informacje, stan sprawy lub inne szczególne okoliczności uniemożliwiają wykonanie usługi Usługodawca ma prawo odmówić zawarcia umowy.
  6. W razie akceptacji wyceny i terminu przez Usługodawcę wystawiana jest faktur VAT.
  7. Od momentu otrzymaniu potwierdzenia zapłaty (faksem lub potwierdzeniem na rachunku bankowym) Usługobiorca niezwłocznie przesyła e-mail z odpowiedzią, opinią prawną lub pismem nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia zapłaty.
  8. W pozostałym zakresie umowę regulują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
wróć do: E-PORADY