PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW

wpis w: PORADNIK PRAWNY | 0

Ze względu na różne sytuacje życiowe, które mogą nam się przydarzyć, warto pamiętać, że po ślubie, z mocy przepisów, powstaje wspólność majątkowa małżonków. Można ją wyłączyć jeszcze przed zawarciem małżeństwa podpisując umowę o rozdzielności majątkowej, tzw. intercyzę.

 

Umowę o rozdzielczości majątkowej można podpisać również w trakcie małżeństwa. Od tej chwili każdy z małżonków gromadzi majątek odrębnie. W szczególnych przypadkach w trakcie małżeństwa można ustanowić rozdzielność majątkową na drodze sądowej. Jest to możliwe np. w sytuacji, gdy jedno z małżonków trwoni wspólny majątek.

 

Warto wiedzieć, że sama umowa o rozdzielności majątkowej lub orzeczenie sądu ustanawiające taką rozdzielność, nie oznacza podziału majątku. Wynika z nich tylko, że każde z małżonków może dysponować połową zgromadzonego w trakcie trwania małżeństwa majątku. Jest to zasadą ustawową, w szczególnych przypadkach udziały mogą być nierówne. Po ustanowieniu rozdzielności majątkowej trzeba fizycznie podzielić majątek, tzn. ustalić któremu z małżonków przypadają poszczególne rzeczy lub nieruchomości.

 

Można ten podział przeprowadzić zgodnie, zawierając umowę w formie aktu notarialnego lub w sądzie, gdy takiej zgody nie ma. W tej drugiej sytuacji, gdy dochodzi do sprawy sądowej o podział majątku, aby zabezpieczyć swoją przyszłość, warto skorzystać z pomocy adwokata, specjalizującego się w takich sprawach.

 

Warto również pamiętać, że postępowanie działowe to ostatni moment na zgłoszenie żądań o zwrot wydatków (nakładów) poczynionych na majątek, który jest własnością drugiego z małżonków. Z taką sytuacją możemy mieć na przykład, gdy sfinansowaliśmy remont mieszkania, które przed ślubem należało do obecnego lub byłego już małżonka. Innym przykładem może być podział dochodów uzyskiwanych z majątku wspólnego. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, gdy małżonkowie kupili w trakcie małżeństwa kilka mieszkań na wynajem, po ustanowieniu rozdzielności majątkowej nadal są wynajmowane, ale najemcy wpłacają pieniądze na konto jednego z małżonków i który nie dzieli się dochodem z drugim.

 

Opisane zasady podziału, dotyczą wyłącznie przypadku małżonków lub byłych małżonków. Podział majątku pomiędzy osoby pozostające w związku partnerskim jest dokonywany na innych zasadach niż między małżonkami, a wyłączona jest możliwość stosowania przepisów o majątku wspólnym małżeńskim.

Konsultacja z adwokatem i skorzystanie z pomocy prawnej umożliwia sprawne i korzystne dla Klienta rozstrzygnięcie sprawy, a także zabezpieczenie majątku na przyszłość.