PRZEMOC W RODZINIE

wpis w: PORADNIK PRAWNY | 0

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem potępianym społecznie i sankcjonowanym przez prawo. Przepisy prawne, zawarte w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, mają na celu ochronę prawidłowego funkcjonowania rodziny i szeroko pojmowanej opieki nad bliskim, ale też osobami, które są w jakiś sposób zależne od kogoś np. ze względu na chorobę, wiek, upośledzenie umysłowe.

W literaturze prawniczej i w orzecznictwie Sądu Najwyższego znęcanie się, to zachowanie polegające na umyślnym zadawaniu bólu fizycznego lub cierpień moralnych. Mogą to być działania powtarzające się lub jednorazowe, charakteryzujące się intensywnością i rozciągłością w czasie (A. Marek, Kodeks…, s. 394; także wyrok SN z 30 sierpnia 1971 r., I KR 149/71, LexisNexis nr 362246, OSNPG 1971, nr 12, poz. 238 oraz wyrok SN z 8 lutego 1982 r., II KR 5/82, LexisNexis nr 397422, OSNPG 1982, nr 8-9, poz. 114). Znęcanie się można popełnić zarówno przez działanie (bicie, poniżanie słowne), jak i zaniechanie (np. odmawianie jedzenia, picia).

 

Pomoc prawna osobom, które stały się ofiarami przemocy w rodzinie wymaga od adwokata dużej empatii, wyrozumiałości i taktu. Zdarza się, że krzywdzeni członkowie rodziny przez wiele lat milczą z powodu wstydu lub chęci ratowania rodziny za wszelką cenę. Występki znęcania się nad rodziną są specyficzną kategorią przestępstw, gdyż przestępcze zachowania mają miejsce w zaciszu domowym i odbywają się bez świadków. Dodatkowo postawa sąsiadów (współmieszkańców), którzy stronią od wdawania się w rodzinne nieporozumienia, nie sprzyja skutecznemu zapobieganiu i szybkiemu reagowaniu na tę kategorię przestępstw.

 

Typy kwalifikowane znęcania się, zagrożone surowszą odpowiedzialnością karną. Są nimi: znęcanie się ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa lub gdy następstwem znęcania się jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie.

 

Problem przemocy w rodzinie może dotknąć każdego bez względu na pochodzenie czy stan majątkowy. W ramach świadczonych przez nas usług zapewniamy pomoc polegającą na sporządzaniu pism procesowych, wydawaniu opinii i kompleksowemu doradztwu prawnemu. Wszystkie nasze działania wykonujemy z najwyższą starannością, gwarantowaną przez standardy adwokatury polskiej.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zawiera instrumenty prawne przeciwdziałające i łagodzące skutki przemocy w rodzinie. Wskazujemy, jakie uprawnienia przysługują ofiarom przemocy w rodzinie. Czasami sytuacja zmusza do podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do szybkiego odseparowania sprawcy przemocy od jego ofiar, np. poprzez zobowiązanie sprawcy do opuszczenia lokalu mieszkalnego. W tym zakresie sporządzamy stosowne pisma procesowe, jak również reprezentujemy naszych mocodawców przed sądem. Poprzez nasz udział w postępowaniu egzekucyjnym dbamy również o to, aby postanowienie sądu było skutecznie wykonane. Pomagamy także w razie podjęcia decyzji o odebraniu dziecka w razie zagrożenia jego życia i zdrowia, jeżeli uznamy taką decyzję za bezzasadną. Oczywistym jest, że pracownik socjalny może pomylić się. Błędna decyzja o odebraniu dziecka naraża je i rodziców na zbędny stres. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy pomagamy skontrolować decyzję pracownika socjalnego i w razie zauważenia jej błędów skutecznie oddać pod kontrolę sądu rodzinnego.