STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU, DZIAŁ SPADKU

wpis w: PORADNIK PRAWNY | 0

Sprawy spadkowe należą do tych, które budzą największe emocje i dlatego nierzadko ich rozstrzygnięcie zajmuje wiele miesięcy.

Według obowiązującego w Polsce prawa, jeśli osoba zmarła nie spisała testamentu, dziedziczenie następuje na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Przepisy precyzyjnie określają, kto z rodziny zmarłego i w jakiej części dziedziczy jego majątek. Niezależnie od tego, czy dziedziczenie odbywa się na podstawie testamentu, czy przepisów prawa, rozpoczyna je tzw. stwierdzenie nabycia spadku. Można je uzyskać w drodze postępowania sądowego lub sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza. To jest jednak dopiero pierwszy etap załatwienia spraw spadkowych.

Podczas postępowania o nabycie spadku sąd stwierdza jedynie, kto z rodziny lub spadkobierców testamentowych odziedziczył majątek i w jakim ułamku. Nie zapadają żadne ustalenia, co do tego co wchodzi w skład spadku i który ze spadkobierców otrzymuje poszczególne nieruchomości oraz rzeczy należące do spadkodawcy. Te zagadnienia są przedmiotem kolejnego etapu postępowania spadkowego, czyli działu spadku.

Dział spadku można przeprowadzić zgodnie, w drodze zawarcia przez spadkobierców umowy o dział spadku. Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość, umowa o dział spadku wymaga formy aktu notarialnego.

W sytuacji, gdy spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia wówczas do dokonania działu spadku niezbędne jest przeprowadzenie postępowania sądowego. Do złożenia wniosku o dział spadku, czyli wszczęcia postępowania uprawniony jest każdy ze spadkobierców.

W sprawie o dział spadku w pierwszej kolejności ustala się, co wchodzi w skład spadku, a następnie jaka jest wartość majątku spadkowego. Ustalenie wartości spadku, który podlega działowi spadku, jest obowiązkiem sądu, który postępowanie działowe prowadzi.

Co do zasady sądowym działem spadku powinien być objęty jest cały majątek spadkowy. Jedynie ważne względy mogą uzasadniać sądowy częściowy dział spadku.

Celem postępowania o dział spadku jest podział majątku spadkowego w sposób odpowiadający zasadom współżycia społecznego oraz uwzględniający interesy osób uprawnionych. Sąd może orzec o dziale spadku w sposób zgodny z wolą spadkobierców, o ile ich wniosek czyni zadość w/w wymaganiom.

Sąd dokonuje działu spadku w proporcjach wynikających z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Etap postępowania o dział spadku jest również ostatnim momentem na wzajemne rozliczenia pomiędzy współspadkobiercami Po przeprowadzeniu działu spadku nie można dochodzić tych roszczeń w odrębnym postępowaniu.

Postępowanie sądowe kończy się wydaniem przez sąd postanowienia o dziale spadku, na mocy którego spadkobiercy stają się właścicielami poszczególnych składników spadku zgodnie z regułami wynikającymi z tego orzeczenia.

W sytuacji, gdy dochodzi do sprawy sądowej o podział majątku spadkowego i wzajemnych rozliczeń, warto skorzystać z naszej pomocy. Jesteśmy adwokatami mającymi wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań o dział spadku.